DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Canisterapeut...
 

Slovenský šampión práce CACT

ŠTATÚT PRE UDEĽOVANIE SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA PRÁCE   CACT 

Udelenie titulu Slovenský šampión práce je podmienené:

1. získaním 3x CACT, z toho minimálne 2x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach,

2. získanie čakateľstva potvrdia rozhodcovia formou osvedčenia o získaní CACT SR a zápisom do preukazu o pôvode,

3. po získaní potrebného počtu CACT pošle majiteľ psa alebo suky osvedčenia o získaní CACT a preukaz o pôvode psa (zahraniční majitelia fotokópiu PP)
Slovenská Federácia KYnologov ktorá vystaví diplom a získanie šampióna uvedie v preukaze o pôvode.     

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT:

1. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových skúškach z výkonu (ďalej len skúšky) konaných v SR, schválených v pláne kynologických podujatí príslušného zväzu v danom roku, na ktorých sa skúšajú disciplíny schválené UCI pre udeľovanie CACIT.

2. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí absolvujú skúšky v I. cene, resp. získajú ocenenie výborný.

3. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorí už titul Slovenský šampión práce získali.

4. Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným zväzom.

 5. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

6. Na národných alebo špeciálnych klubových skúškach rovnakého druhu v jednom roku môže sa udeliť pre jedno plemeno len 1 CACT.

7. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktorí sa umiestnili na druhom mieste v I. cene, môže rozhodca udeliť reserve CACT.

8. Reserve CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.      

Slovenský šampionát práce na požiadanie majiteľa potvrdzuje: 

Slovenská Federácia Kynológov.

- K žiadosti treba priložiť originály CACT kariet a kópiu preukazu o pôvode psa.

- Poplatok za Slovenský šampión práce: treba vyžiadať od SFK.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 http://www.ciernysery.eu/canisfamilzp1010049.jpghttp://www.ciernysery.eu/canisp1010128.jpg http://www.ciernysery.eu/canisp1010152.jpg