DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Na stránke sa pracuje. Prosíme o strpenie. Stránka je v štádiu prípravy. This site is under construction. Please come back in near future. 

História:

„Ak chceme pochopiť súčasnosť musíme poznať minulosť“
Poznáme našu historiu?
Koniec prvej svetovej vojny v roku 1918 zapríčinil zánik Rakúska-Uhorska a vznik ČSR.

Citáty, Knihy:
Slovenská politologická revue, http://jezuiti.sk/blog/filozofia/2012/zamyslenie-sa-nad-studium-filozofie/

Je to v súlade so zákonmi:
-zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona o informačnej bezpečnosti č. 479/2009 jednotka pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) v Slovenskej republike.,
- 391/2009 a č. 479/2009. Informačná bezpečnosť. Aby 
nedošlo k plagiátorstvu, sú všetky zdroje zverejnené.
- Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom

Dejiny:
„Dejiny znamenajú konanie a tvorbu našich predchodcov, ktorí nás doviedli tam, odkiaľ nezadržateľne postupujeme ďalej.Ľudia od nepamäti vedia o svojich dejinách vďaka mýtom a legendám, od vynájdenia písmasvoje činy a skúsenosti zaznamenávajú, aby zabránili ich zabudnutiu. Inak je to s vedouo dejinách. Chceme vedieť, čo sa skutočne stalo. Viažeme sa preto na ešte existujúce reálie,tzn. pramene, na dokumenty, svedecké výpovede, stavby a technické výkony, na básnické a umelecké výtvory. Všetky sú vnímateľné, no tak, že v nich chápeme ich údajný zmysel. Vedasiaha potiaľ, pokiaľ správne rozumieme reálnej tradícii a pokiaľ môžeme overiť správnosť výpovedí svedkov“ (Jaspers: 2003, s. 29).

J. A. Komenský píše: „Slovom duch označujeme na tomto mieste vrodenú silu našej duše, prostredníctvom ktorej sme ľuďmi. Tá nás, stvorených na obraz boží, robí od narodenia schopnými všetko rozumieť; z toho, čo sme porozumeli, vyvoliť to lepšie; s nadšením sa usilovať o to, čo sme vyvolili; a dosiahnuť to, a konečne, keď sme to dosiahli, podľa svojej vôle nad tým vládnuť a využívať to“. Bližšie pozri: Komenský, J. A.: Vybrané spisy II. Bratislava 1957, s. 234.

Pôvodný názov plemena  Slovenský ovčiak.

Pôvod plemena : pochádza z kríženia plemien: Altdeutscher Hütehund , Starobelgický ovčiak,  Staroslovenské pastierske plemeno, Canadský vlk, Alt-deutsche Schäferhund, Alsatian or Alsace Schäferhund - Alsaský Nemecký pes. Plemeno už existovalo pred 1900.

Je to v skupine : Pastierske psy.

Pastierske psy tvoria skupinu plemien, ktore sa oddávna používali na vyháňanie, pasenie a stráženie oviec, kôz, hovädzieho dobytka, ošípaných i koní. Tieto psy sa nazývajú aj ovčiarske, salašné, salašnícke psy čo sú prakticky synonymá, pretože hociktorý pes s vlohami na pasenie čriedy , môže po výcviku rovnako dobre strážiť ovce alebo hovädzi dobytok. Pastierské psy boli vyšľachtené za účelom ochrany stád pred škodcami a na pasenie dobytka a preto sú tieto jednotlivé výrazy  súčasťou  rozličných názvov plemien. V mnohých krajinách vyšľachtili z pôvodných pastierskych plemien rozličné plemená psov, hoci pri niektorých sa  zachoval už iba v názve (napr. ovčiarsky pes) . V podstate musí byť pastiersky pes stredne silný, dobre stavaný, aby vydržal celodennú námahu, dobre osrstený, otužilý, nebojácny, ostražitý, nedôverčivý k cudzím. Okrem toho nemá mať príliž  vyvinutý lovecký pud, ktorý by ho zvádzal sledovat' stopy, nadháňat' zver alebo vzd’alovať sa od čriedy.

Pastierske plemená sa vyvinuli najmä v tých krajinách, kde boli podmienky pre pasenie čried, ako sú trávnate stepi a horské lúky. V našich podmienkach bolo pastierstvo rozšírené len na Slovensku, kde vznikol pastiersky pes — Slovenský ovčiarsky pes a neskôr Tatranský ovčiak.  Naproti tomu v Mad’arsku , kde sa tradične pásol dobytok, odchovala až tri plemená pastierskych psov. Sú to dlhosrsté, drsnosrsté a krátkosrsté psy.

Tieto  slovenské psy/plemená (Slovenský ovčiarsky pes a neskôr Tatranský ovčiak-dlhosrtsá a drsnosrtá varianta) sú typickým príkladom plemien, ktoré sa oddávna chovali v uzavretých údoliach a navzájom sa nekrížili, takže si zachovali svoju pôvodnosť až do modernej  čistokrvnej plemenitby. Nateraz  sa vyskytujú v 2 plemenách (Slovenský čuvač a Čierny šery),  ktorých spoločným znakom je sýta farebnosť. Väčším z nich je Čierny šery - pôvodne nazývaný Slovenský ovčiak. V kohútiku môže dosiahnuť aj výšku 70 cm,  ale priemerne má výšku cca  65 cm. Dobré výhliadky do  budúcnosti  mu zaručuje jeho upotrebiteľnosť/použiteľnosť pri stále viac rozšíirenejšej  záľube v spoločenských  športových psích aktivitách. (material čerpaný aj z kníhy - dejiny plemena čuvač)
(Niektorí tvrdia plemeno nexistovalo na území Slovenska. Tak ako vysvetlia s akých plemien či psov mohol vzniknúť Čuvač? Slovensko Nebolo pod Rakusko Uhorskou Monartchiou a Neskôr po 1913 neuzatvorila sa Clevelánska dohoda medzi Slovákmi a Čechmi? )
http://www.planstichodove.cz/fotoalbum/pohranicni-straz/4.-pohranicni-prapor-rozvadov/diana-1964-sl.-psi-dorian-a-car.html Diana 1964 sl. psi Dorian a Car

Po 2. svetovej vojne vojsko  začalo organizovať  výcvik, výkup vojenských, policajných psov. Psy boli použité pre  pohraničné a strážne služobné účely. Najviac psov bolo použityých na ochranu štátnych hraníc, kde bola  pohranična stráž, ktorá vznikla v roku 1948. Od roku 1955 bola pohraničná stráž začlenená pod armádu a neskôr pod velenie vojsk ministerstva vnútra, a to pod názvom vojsková ochrana štátnych hraníc. Táto ozbrojená zložka bola v roku 1990 reorganizovaná a vznikla pohraničná polícia. http://www.mp.mil.sk/42253/. Vojaci vykupovali rúzne psy od chovateľov a majiteľov . Služobné psy sa nadobudli spravidla vo veku od 12 mesiacov aj bez preukazu o pôvode. Do jedného vojenského útvaru sa mhli zaradiť iba služobné psy rovnakého pohlavia. Zaraďovať spoločne psov a suky bolo povolené iba v útvaroch vojenskej polície. Vojenská polícia využíva služobných psov na zefektívnenie služobnej činnosti a na úsporu živej silydo dneska. Bolo to podľa zákona: plnenie úloh podľa zákona číslo 124/1992 Zb. o vojenskej polícii podľa predpisov v neskoršom znení.    Ing. Karel Hartl náčelník služebnej kynologie na Pohraničnej stráže, neskôr aj Rosik presadili experimentálne kříženie vlkov s ovčiakmi. (Boli to štandardný nemecký ovčiaci, sivý slovenský ovčiaci, belgický ovčiaci, kríženci ovčiakov atd.) Neskôr sa uznalo plemeno  československý vlčiak, Kanadský biely ovčiak a čierný šery . (Nepodobajú sa na seba? československý vlčiak je sivý vlčiak PS uznaný v SKJ v FCI , Kanadský biely ovčiak je v AKC a čierný vlčiaci aj od PS sa uznali u SFK ako čierný šeryv UCI. Lebo majú spoločných predkov so Slovenska.  Další psy s PS najdeme u ovčiakov pracovne vedených. vid:dejiny vojska a ceskoslovenskej služobnej kynologie)
Bez pomoci porfesionálnych kynologov  PS a VB sa tiety psy nezachránili.
Profesionálny kynologický pristup, odbornosť dokazujú majitelia, chovatelia, psovodi na majstrovstvách, IPO, ZVV dodneska...

 Pôvodný názov plemena Čierny šery bol Slovenský ovčiak, ale slengovo/hovorovo ho nazývali/označovali pod názvami : Čierny ovčiak, Čierny vlčiak.  Slovenský Ovčiak ako taký už raz v UCI bol uznaný 1914. Ale druhá svetová  vojna všetko zmenila. Najviac psov sa uplatnilo pri pastieroch a u chovateľov koní. Od roku 1973 sa psy použivajú ako služobné psy - uplatnili sa v služobnej aj športovej kynologií.
Civilno-vojenská spolupráca medzi štátmi ČSSR a NSR,NDR . Oficiálne plemenárska organizácia uznala čierných vlčiakov  pod názvom Čierný šery.  FCI ako aj UCI plemeno čierný šery uznáva . Psy majú riadný rodokmeň. Ministerstvo Pôdohospodárstva plemeno (čierný šery-čierný vlčiaci) uznalo ako dalšie slovenske plemeno.  UCI -SFK aj FCI-SKJ sú riadne registrované kluby v ministerstve vnútra. Takže psy SKJ, psy SFK majú rodokmen a majú kontrolovaný chov čistokrvných plemien psov a členovia týchto klubov dodržujú zákony SR.
Psi Rodokmen je majetkom psovoda - majiteľa.

Taps von Bern

 

 

 

 

Ako došlok omylu a nový pojem "pracovná línia"

Kynologická Terminológia- Niektorí sa zabarikádujú za hradbu bežnému človeku nezrozumiteľných kynologických termínov, miesto prejasňovania pojmov radšej zahmlieva súvislosti novotvarmi bez vzťahu ku skutočnosti a miesto pokorného uznania svojej nevedomosti nevedomosť samú zahaľuje do rúška tajomnej odbornosti. Človek s dobrým srdcom dokáže potom v slovách intelektuála neraz vycítiť niečo, proti čomu sa chce brániť, čo odmieta prijať, no nedokáže to uchopiť v jasných myšlienkach a pojmoch, nedokáže proti lži postaviť pravdu a často sa nechá zviesť k niečomu, čo v hlbších rovinách odporuje jeho presvedčeniu. Alebo sa miesto skromného priznania, že pravda, ktorú on cíti a tuší, je iná než tá, ktorú mu prezentujú abstraktní intelektuáli, nechá zaviesť do opačného kúta, zostane nedôverčivý voči akémukoľvek mysleniu a strčením hlavy do piesku svojho osobného cítenia vymení možnosť spoznať pravdu aj myslením za ilúziu bezpečia. Otvorenosť pre pravdu je tak nepriamo potláčaná a hatená intelektuálmi bez srdca a charakteru, ktorí sa zneužívaním darov myslenia snažia prostý, ale v srdciach dobrý ľud navždy udržať v naivite a tým ho ovládať. Rozpor medzi spoznaným a žitým, ono neustále zaostávanie duše za pravdou ho vedie k pokore, často až k pocitu hanby. Cíti váhu zodpovednosti, ktorú poznanie prináša, pretože si je vedomý, že služobník pravdy jej slúži nielen slovami, ale v prvom rade životom a príkladom. A že hoci ju zavádzanie vie vyburcovať k spravodlivému hnevu, stačí jej, keď v škriepení rôznych mienok raz zaznie a pokojom, ktorý dáva životu, premôže aj stokrát opakovanú lož.

 

od 1900 zrod Ovciarskych Psov Nemeckych

image

Po 1950 Cierny Ovciak

Cierny Sery Plemeno

1950 čierna s „ponožkami“,Jung Bendix von Raffenburg

1980

 

Po 2000 pes čierna„ s ponožkami“,

 

 

   Plemeno známe ako Čierny vlčiak v rokoch 1978

 

 

 

 

 

Slovenská Historia: " Keď chcete poznať pravdivú históriu, poznajte to, čo píšu porazení. (Henry Ford)" Slovensko je členom mnohých dôležitých medzinárodných orgánov: OSN, Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky, UNESCO, Rady Európy a pod. Naša krajina vstúpila 1. mája 2004 do Európskej únie a je tiež členským štátom NATO od 29. 3. 2004. 21.12.2007 vstúpila Slovenská Republika do Schengenského priestoru. viac na stránke http://www.slovakiasite.com/sk/dejiny-sucasnost.php. Máme demokráciu. Slovensko je Právny stat. Máme slobodu slova ale sme viazaný zákonmi. To znamená, že nemôžeme hanobiť ineho či pozmeňovať dejiny a skutočnosti. Lebo

"Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého" Prečo nemôžeme si vymýšlať a zatajovať skutočnosti veď je demokracia?

Lebo nemali by sme však pritom opomenúť skutočnosť, ktorá leží v samotných základoch našich takzvaných demokracií – stav, kedy chceme vyhovieť všetkým a vychovávať v občanoch morálne kvality, na základe ktorých ich budeme tlačiť k morálnej a rozumovej nespôsobilosti, môže viesť k rovnakému zotročeniu ako v najhoršej despocii či oligarchii „Budúcnosť je široko otvorená. Závisí na nás, na nás všetkých. A závisí na tom, čo robíme my a veľký počet ostatných ľudí a čo robiť budeme: dnes, zajtra, pozajtra. A to, čo robíme a budeme robiť, závisí opäť na našom myslení; a na našich želaniach, našich nádejách, na našich obavách. Závisí to na tom, ako sa dívame na svet;a ako posudzujeme doširoka otvorené budúce možnosti. Znamená to pre nás všetkých veľkú zodpovednosť. A tá zodpovednosť bude ešte väčšia, keď si uvedomíme pravdu, že nič nevieme; alebo že toho vieme tak málo, že sme toto málo oprávnení označiť za „nič“. Pretože je to nič v porovnaní s tým, čo všetko by sme museli vedieť, aby sme dospeli k správnym rozhodnutiam“ (Popper: 1997, s. 201).


„Predsokratik Xenofanes bol prvý človek, ktorý vyvinul určitú teóriu pravdy, ideu objektívnej pravdy, spojenú s ideou našej zásadnej ľudskej omylnosti“ (Popper: 1995, s. 178), Poznanie nie je nikdy totožné s tým, čoho poznaním je a preto hlavným epistemologickým dôsledkom, vyvoditeľným z nami sledovanej dejovej línie, je. zdôrazňovanie ľudskej nevedomosti a domnienkovosti (conjecturálnosti ) všetkých ľudských teórií. Keďže sme ľudia, máme prirodzenú tendenciu robiť chyby a mýliť sa, preto idea omylu a ľudskej fallibility znamená, že aj keď sa chybám a omylom skutočne nemožno vyhnúť, vždy je možné ich napraviť, korigovať, eliminovať čo najviac negatívnych dôsledkov tejto omylnosti racionálou kritikou. Fallibilizmus je teda akceptovaním sústavného kritického vyhľadávania toho, čo identifikujeme ako chybu, omyl a čo je prirodzeným dôsledkom toho, že sme ľudia a ako takí sme predurčení konať ľudsky, teda omylne. „tí, ktorí vyhlasujú, že sú vlastníkmi konečnej pravdy, tvrdia nepravdu a môžu ju presadiť iba tak, že vnútia svoje názory tým, ktorí zmýšľajú ináč. Výsledkom takéhoto zastrašovania je uzatvorená spoločnosť, v ktorej je sloboda myslenia a vyjadrovania potlačená. Ak naopak uznáme našu omylnosť, môžeme dospieť k lepšiemu pochopeniu reality, hoci dokonalé poznanie nikdy nedosiahneme. Na základe pochopenia tohto faktu môžeme vytvoriť spoločnosť, ktorá je otvorená nikdy nekončiacim zlepšeniam. Otvorená spoločnosť nie je dokonalá, ale má tú veľkú prednosť, že zaručuje slobodu myslenia a reči a poskytuje veľký priestor na experimentovanie a tvorivosť“ (Soros: 2001, s. 35).

PhDr. Daniel Dobiaš, PhD. FF UPJŠ v Košiciach, doc. PhDr. Jozef Lysý, PF UK v Bratislave

'38 '42 VA Onyx vom Forellenbach

 

 

 

 

Slovenská kynologia:

 

 

 

„ Predpokladajme ..., že naša myseľ je – ako sa hovorí – biely papier bez akýchkoľvek písmen, bez akejkoľvek idey. Ako sa zaplní? Odkiaľ je tá veľká zásoba ideí, ktorú usilovná a nespútaná fantázia človeka na ňu namaľovala takmer s nekonečnou pestrosťou? Odkiaľ je všetok materiál rozumu a poznania? Na to odpovedám jedným slovom: zo skúsenosti ...“  John Locke

Pes ako zbraň -http://www.tulko.sk/clanky/zaujimavosti:24/pes-v-ulohe-policajta:636
 

Slovenský ovčiak ako vojenský pohraničný pes po roku 1945

 

Slovenský ovčiak mimo SR

 

History of subtypes...

Grey and black tan pups would occasionally appear (although often culled), until finally gaining acceptance in the 20th century.  The first recognised black Shepherd was born in 1910, and grey Shepherd became more established in the 1930s. In the early years of the breed through to the mid-20th century, Black Cherry of a shade we would now call "black" were in fact a dark  colour . Over the 20th century a preference for black tan colour. Also fawn has been a common colour in the gery variety. Interest in the complitly black coloured established by Slovak breeders in the 1970s, and three dogs were instrumental in this change black, born c. 1976 . Pohranicna straz traces the origins of all gery  dogs listed on the Black Shepherd  database (some 30,000 dogs of all shades) to eight original bloodlines. A degree of crossbreeding with black short coated dogs with other type dogs (long, rought coat)  was also documented in the early 20th century, prior to recognition. But after recognize the breed stopped the cross breeding. End of the Communism and socialism the breed could be registred as a Slovak National dog breed.