DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Na stránke sa pracuje. Prosíme o strpenie. Stránka je v štádiu prípravy. This site is under construction. Please come back in near future.

http://www.slovakiasite.com/sk/dejiny-druha-sv-vojna.php
 

„Ak chceme pochopiť súčasnosť musíme poznať minulosť“
Poznáme našu historiu?
Koniec prvej svetovej vojny v roku 1918 zapríčinil zánik Rakúska-Uhorska a vznik ČSR.
likin_Slovenská politologická revue
Je to v súlade so zákonmi:
-zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona o informačnej bezpečnosti č. 479/2009 jednotka pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) v Slovenskej republike.,
- 391/2009 a č. 479/2009. Informačná bezpečnosť. Aby 
nedošlo k plagiátorstvu, sú všetky zdroje zverejnené.
- Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom

Habsburská monarchia bola formálne jedným štátnym útvarom, ekonomický či administratívny systém Rakúska a Uhorska sa však vyznačovali takými diferenciami, že ich v teoretickej rovine možno považovať za dva rozdielne štáty. Je nepochybné, že zánik prvej ČSR bol primárne konzekvenciou záujmu vládnucich nemeckých politických elít. Od skončenia veľkej francúzskej revolúcie je možné pozorovať šírenie nacionálnych hnutí postupne po celej Európe. Výnimkou nie je ani rakúsko-uhorská monarchia, v ktorej sa k súpereniu medzi nemeckým a maďarským etnikom pridávajú jednotlivé slovanské národy.
Dochádza k situácii, kedy sa jednotlivé nacionalizmy vzájomne krížia: pruský verzus rakúsky, rakúsky verzus maďarský. Už Národnostný zákon, ktorý vstúpil do platnosti rok po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867), predznamenal charakter politiky, aká bude uplatňovaná voči „malým“ národom Zalitavska. Pre Slovákov znamenal začiatok aktivít cielených k deštrukcii tohto etnika. Začal atakom na materinský jazyk a pokračoval celým radom atakov na jeho kultúru. Link:
http://spr.fsv.ucm.sk/archiv/2007/1/svatuska_martin.pdf.

Napriek podmienkam, negatívne naladeným voči politickým reprezentáciám etnických minorít, na Slovensku prežívalo niekoľko politických prúdov. Pod vplyvom ruskej revolúcie z roku 1905 sa medzi slovenskými robotníkmi začali presadzovať sociálno-demokratické idey. Výsledkom bol vznik autonómnej slovenskej sociálno-demokratickej strany, ktorá však bola už po krátkom čase integrovaná späť do celouhorskej sociálnej demokracie. So svojim tradičným internacionalizmom sa zaradila medzi subjekty požadujúce federalizáciu Uhorska. Kooperáciu slovenských a českých politických elít presadzovala skupina mladých slovenských intelektuálov združených okolo časopisov Hlas a Prúdy. Ich ideovým vodcom sa stal Tomáš Garrigue Masaryk so svojou filozofiou „malého národa“ a „drobnej práce“. Patrili sem Vavro Šrobár, Pavol Blaho, Milan Rastislav Štefánik a ďalší.

1908 pravidelné česko-slovenské stretnutia v Luhačoviciach, na ktorých sa hovorilo o perspektívach kultúrnej a hospodárskej spolupráce medzi Slovákmi a Čechmi. mnoho významných domácich politických činiteľov emigrovalo, čím sa centrum politického života presunulo za hranice Slovenska a Čiech. 1914 vynikla viedenska skupina slovenských politikov združenú okolo Kornela Stodolu, ktorej najvýznamnejšími menami sa postupne stali Milan Hodža a Ivan Dérer. Postupom času si budujú kontakty s reprezentantmi Slovákov žijúcich v zahraničí.
http://www.1sg.sk/www/data/01/projekty/2008_2009/jets/jednotna_vs_rozdelena_europa/zmeny.html

Vrcholom kooperácie medzi reprezentantmi Slovákov a Čechov bolo podpísanie Clevelandskej dohody v októbri 1915. Americkí Slováci a Česi v nej požadovali: „Samostatnosť českých zemí a Slovenska....Spojenie Českého a Slovenského národa vo federatívnom zväzku s úplnou národnou autonómiou Slovenska, s vlastným snemom“.  (Ratkoš, P., Butvin, J., Kropilák, M., Vartíková, M.: Z prameňov našich dejín, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974, s. 239) Kým jednotlivé prúdy rezistencie rokovali v Ženeve, došlo 28. októbra 1918 v Prahe k vyhláseniu nezávislej Československej republiky.
Počas 1.,sv vojny. formovanie légií – v jednej armáde viac národov... najväčšie légie: - máj 1917 – Rusko 60 000 čechov a Slovákov. 
Už vtedy existovalo Nemecké plemeno pod názvom ALsaský vlčiak. Spočiatku sa Alsaský ovčiaky chovali len v Nemecku, lebo nemecké ministerstvo obrany, vedomé si výborných vlastností tohto plemena, vydalo v roku 1906 zákaz vyvážať nemecké ovčiaky do zahraničia.
Kapitán Max von Stephanitz bol vojak preto vykrížil vedome nové plemeno. Ich psy ale mali zadok  vyššie ako kohútik. Boli to policajný psy. Počas 1.sv.vojny Alsaský vlčiak slengovo nazývaný ako „nemeckých ovčiakov“ často krížili s našími Slovenskými ovčiakmi v domienke, že spájajú psov rovnakého plemena. (Tú istú chybu spravili aj po 1960 ČSSR-DDR vojaci PS.)