DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Čo sú chovateľské kluby, kluby chovatel’ov psov?
Chovateľsky a zápisny poriadok
je súhrn predpisov pre kluby chovatel’ov psov. Hovori sa v nom o chovatel’och, o druhoch a spôsoboch chovu psov, o vlastnostiach chovnych rodicov, podmienkach parenia a vybere šteniat, plemennej knihe a podmienkach zapisu do nej, chovatel’skych staniciach, preukaze o povode psa a vseobecnych ustanoveniach.
Chovna hodnota - vyjadruje schopnost’ zvieraťa a či jedinec má štandardné znaky plemena. Plemenné znaky sa kontrolujú na výstavách. Povahu a vlohy psov overujú rozhodcovia na skúškach.

Čo je Chovna stanica - chovatel’ska stanica?
Chovná suka (sučka)
- je čistokrvny jedinec samicieho pohlavia tohoktoreho pl. (čistokrvnosť potvrdzuje
preukazom o povode a zmluva), kt. splnila všetky chovne podmienky, kt. stanovuje klub chovateľov psov príslušneho plemena a kt. bola (obvykle) poradcom chovu alebo na bonitacii psov vybrana a v plemennej knihe zapísaná ako ch. s. To ešte nie je garancia, že suka je štandardná. To overuje nezávistlý (nezaujatý, nečlen klubu) rozhodca Medz. V.
Chovny pes
povahove vlastnosti požadovane štandardom a je to čistokrvný pes príslušneho plemena ktorý splnil kritéria stanovené príslušným klubom chovateľským poriadkom a komisia ho vybrala do chovu. Požiadavky na dobreho ch. p. sú: plemenné znaky, vyjadreny plemenný typ a pohlavny vyraz,  vlohy určené pre dane Pl. Dobrá výstavná, pracovná kondicia  Ziskanie chovnosti závisi od výstavneho ocenenia exterieru a vrodených vlastnosti, ako aj od vysledkov dosiahnutých na skúškach z pracovneho výkonu. Ch. p. ma dominantny vyznam pri'atel’ov zušl’acht’ovani jednotlivych chovov i ceila.
Chovny cieľ
- v kynologii je to usilie klubov chovatel’ov psov i samotnych cho vateľov zlepsovať u príslušneho pl. psov exterierovu kvalitu (zachované štandardné znaky) a u pracovnych pl. aj pracovnu vykonnost’. Hlavnou zásadou pri správnom odchove je systematicky vyber a vol’ba pl. zvierat. Pri tomto výbere je ne vyhnutne venovať pozornost' prvom rade výstavnemu oceneniu, a aj pracovnym vlastnostiam, kt. určujú hodnotu psov pracovnych, služobných i poľovnych pl. v praxi.

Čo je Výstava? (Výstavný exterier výstavná kondícia?)
Plemenné znaky (exterier)
overujú rozhodcovia na výstavách: Ide o take znaky, ako sú vzrast, objem hrudnika, chrup, postavenie končatin, osrstenie, sfarbenie , podtavenie uši, farba oči, povaha a pod. Je to potrebná kontrola pre chovné jedince.
Pri stanoveni výkonnosti
(povaha, vlohy) chovnych jedincov (pracovná kondícia, pracovne vedený pes): sú to zmyslove ústroje, schopnosť výcviku, zaujem o pracu, vlohy a pod. Čim viac generacii predkov je známych, tym pravdepodobnejšie možno posudzovať , aké potomstvo je schopny priniesť dany pes. Sučka má na vlastnosti, exterier noveho jedinca (potomka) rovnaký vplyv ako pes. Pre rozvoj vrodenych vlôh psa je potrebný vycvik.

Čistokrvný chovný jedinci ako vyzerajú?
Majú plemenny štandard psa. Je to súhrn popisných vonkajších (exterierovych) znakov idealneho predstavitel’a tohoktoreho pl. psov. Vypracuva ho krajina (štát), v kt. pl. vzniklo. Schval’uje a registruje ho občianské združenie plemien a Ministerstvo Pôdohospodárstva. Je záväzny pre všetky kynologické organizacie štatov.
Plemenný typ –
je to súhrn vyhranenych exterierovych znakov a vlastnosti určujúcich prislušnost’ psa al. sučky k danemu pl., zakotveny v štandarde pl.
Plemenná kniha zahňa:
register chovateľov , plemenný register, pripúšťací register, preukaz o pôvode.
a register. Register majú : importovaní jedinci, psy a sučky s exportným preukazom o pôvode, ktorý vystavila iná kynologická organizácia, chovní jedinci a ich odchovy od neznámých predkov pre ktoré je zavedený zvláštny register ( napr. Psy bez PP, psy u ozbrojených zložiek a pod. )
 Preukaz o pôvode
je verejná listina. Do preukazu o pôvode sa zapisujú: RTG na DBK a DLK, vykonané veterinárnou komorou, skúšky z výkonu podľa národného skúšobného poriadku a medzinárodného skúšobného poriadku, výstavné ocenenie, bonitačný kód, doba chovnosti, odobratá, alebo potvrdená identita psa-DNA, meno a pohlavie psa, meno a zoznam predkov. Nový majiteľ šteňaťa má nárok na bezplatné obdržanie preukazu.

 Kedy sú suka alebo pes uznane ako chovne?
Väčsina chovatel’skych organizácií dáva prednost’ riadenemu chovu psov. Ten sa zaklada na prísnom výbere chovnych jedincov, ktorý sa uskutočnuje na výstavach a bonitaciach.
Podmienky pre zaradenie psa /suky/ do chovu : 
1) Doklady: a)Treba mať overený pôvod (originál), preukaz o pôvode psa. Preukaz o pôvode musel byť    
    
vydaný plemenárskou organizáciou- Pl.knihou, registrované v Ministerstve Vnútra.
    b) Doklad o absolvovaných skúškach, aj súťaže.  Povahové vlastnosti potvrdzujú zložené skúšky.
   
   
Majiteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť výsledky súťaže a potvrdenie o účasti (na ktorom
   
sa zúčastnil).
2) Jedinec musí mať dosiahnutú vekovú hranicu min. 12 mesiacov.
3) Jedinec musí absolvovať 2 výstavy v SR vo veku minimálne 12 mesiacov.
    
a) Národná výstava psov čistokrvných plemien (ktorú zorganizovala plemenárska organizácia) s
     
ocenením „Výborný/á/“.
      B) Druhé ocenenie musí byť z medzinárodnej výstavy „Výborný/á/“ alebo „Veľmi dobrý/á/.
     
Ocenenia musia byť od dvoch rôznych nezaujatých rozhodcov.
4)Posledná podmienka je absolvovanie popisnej prehliadky „bonitácia“ vo veku minimálne 12 mesiacov
    
s výsledkom “chovný/á”.
Špecifické podmienky pre plemená sú uvedené 
v Pl.Organizáciach SKJ, SFK „Podmienky chovnosti“

ČO je bonitacia?
Bonitacia je podrobne posudenie vzhladu jedincov podľa štandardu. Výsledky sa zapisujú do tzv. bonitačnych kariet, kde je na každý znak stanoveny počet bodov. Najvyssi, zvyčajne desat’, ak je znak dokonaly, nížsi počet sa dava za trocha horši znak. Pri väčšine plemien sa hodnoti aj povaha. Výsledok sa rovná súčtu bodov. Podľa nich je zviera zaradene do prvej alebo druhej triedy. Ak nedosiahne potrebný počet bodov, tak jedinec nie je zaradený do chovu. Inokedy sa kriteria zaznamenavaju do typizačnej tabul’ky podľa bonitačneho kódu. Bonitácia je základom každeho kvalitneho chovu, preto je pri výbere plemena preto pre chov tohto plemena sa riadi na zaklade bonitacie. Je to záruka kvality plemena aj potomstva.
Je možné kryt’ podľa vlastneho uvazenia?
Ak majú štenata dostat’ preukaz povodu, nemal by majitel’ nakryt’ chovnu suku lubovornym psom rovnakeho plemena, napriklad tym, co byva nablizku bez vedomia komisie (veterinár, poradca chovu..). O výbere psa by mal spolurozhodovaf poradca chovu, ktory na základe rodokmena, výstavných a pracovných dokladov oboch zvierat a z neho vyplývajúcich vlastnosti vyberie najvhodnejsich partnerov. Ak je suka slabšia, pomerne plachej povahy a ak nemá všetky znaky plemena , ktore je pre dane plemeno idealne, potom sa pre ńu musí vybrat’ zdatny, temperamentny a odvážny, štandardný pes. Mimoriadne dôležite je všimat’ si vyskyt dedičnych chyb a chorob medzi predkami psa aj suky. (npr, epilepsia DBK..) Nikdy sa nesmú párit’ zvierata príbuzní (inbreeding-incest),a zvieratá, ktoré majú v rodokmeni dedicnu chybu . Starostlivým výberom sa môžu dedične chyby uplne odstranit’tak aby plemenné znaky sa zachovali u zvieraťa ale aby nebranilo v pohybe a vo výkone. (npr: zauhlenie končatín či chrbtice čo u niektorých plemenách sú vyžadujúcim plemenným znakom.)
 

 Viac informácií získate na adrese Slovenská federácia kynológov Hlavná 35, 83101 Bratislava,
President: Zdena Seryová  Šancová 515/3, 90065 Záhorská Ves, Tel: +421904270313 
Športová kynológia http://www.zsk-sr.sk/novinky.html
SKJ - klub môže zaregistrovať jedince s UCI , ktoré budú zapsané v plemenných knihách neuznaných FCI podľa zákonov SR.


Treba zaviesť právnu úpravu, účinný spôsob  na kontrolu množenia psov
AK niekto má "čistokrvného " psa bez papierov tak vlastne nemá čistokrvného psa lebo ten psík z určitých dôvodov nemohol byť uchovnený alebo majiteľ nemal možnosti ako uchovneniť psa. Avšak existuje uchovnenie (registrácia) psa bez PP v FCI aj v UCI aby sa zabránilo množenie psov .
 Psík bez PP získa len potvrdenie o zápise do PL.Kn.-zvláštny register a majiteľ by bol zaregistrovaný  a chov , držanie psa kontrolovaní.

"Súčasťou plemennej knihy je aj Register plemennej knihy, kde sa registrujú importovaní jedinci, , iné plemená zapísaní v plemenných knihách krajín,  a nie sú uznané FCI či UCI. Plemená ktoré nie sú uznané FCI či UCI (viď: non FCI plemená, Non UCI plemená). Ďalej štence pochádzajúce po rodičoch, ktorí nemajú tri plné generácie predkov zapísaných v plemenných knihách uznaných FCI (sú to jedinci bez PP)...."
Odpoveď preložená v google translate: "Registrácia psov bez PP ak je štandardný dá sa. Ale je to možné  jedine v tom prípade 1) že hrozí vyhynutie daného plemena, 2) ide o národné plemeno. V tedy môže ho iná plemenárska organizácia vo vínimočných prípadoch zaregistrovať do  klubu po dohode s Ministerstvom Pôdohospodárstva aby jedince bohli byť riadne zaregistrované. (viď: majú zvláštny register, riadnú evidenciu, dokumentáciu psy u ozbrojených zložiek- Pohraničná Stáž, Vojsko, Policia, a u vodiacich psov atď..) Taketo prípady povolujú aj plemenárske organizácie FCI aj UCI a zákony.( vid.klub nonFCI, non UCI ). Takýto jedinec môže sa zúčastniť výstav a chovu ako non FCI či non UCI plemeno s dokladom „zvláštny register“."
A takto sa dá zabrániť nekontrolovanému páreniu a množeniu psov.
Overené a Získané informácie sú : http://www.fci.be/en/, http://www.mosr.sk/, http://www.mpsr.sk/index.php?start, https://www.kvlsr.sk/

   Stop množeniu krížencov , psov bez PP a bez kontroli...
SaS Martin Poliačik a Lucia Nicholsonová ako aj táto stránka a Liberáli chcú zakázať akýkoľvek predaj psov bez registrácie. "Navrhujeme zaviesť povinnosť pre každého, kto bude chcieť predávať psy mimo chovateľských staníc registrovaných v chovateľských zväzoch, aby mal od veterinárnej správy potvrdenie o tom, že má vhodné podmienky na tento chov a že ich aj dodržiava, plemená psov a ich majiteľov mala by aspoň raz ročne kontrolovať obec aj s poverenou „kynologickou organizáciou“ –Občianské združenie 83/1990Zz pre chovateľov a majiteľov psov.“ Sú to SKJ, SFK. "Oni sú povinný navzájom si pomáhať a registrovať, kontrolovať chov čistokrvných psov čo registruje a uznáva Ministerstvo Pôdohospodárstva". Kynologické organizácie by mali zabrániť množeniu psov bez PP a množeniu nečitorkvných plemien s PP „vyradiť ich a sterilizovať, kastrovať“.“ Akýkoľvek predaj bez registrácie by mal byť podľa liberálov nelegálny.“
"Registrácia, prísna kontrola by sa netýkala tých poctivých chovateľov psov, ktorí vedia preukázať aj medzinárodné výstavné ocenenia a pracovné skúšky" uvádzajú v novele Poliačik a Nicholsonová.
„V súčasnosti sa chov a množenie psov kontroluje len tým spôsobom, že tzv. chovné stanice jednotlivých plemien sa nahlásia chovateľským zväzom/klubom týchto plemien a tie kontrolujú, či takéto chovy spĺňajú ich štandardy a prípadne aj medzinárodné štandardy ale to nestačí.“ Poctiví Chovatelia takýchto šľachtených chovov majú záujem na tom, aby tieto chovy boli v poriadku a zachovávali medzinárodné štandardy, psy mali výsoké výstavné a pracovné úspechy, Preukaz Pôovodu, pretože im to dáva možnosť ďalej rozvíjať chov, zachovať plemeno a zvyšuje hodnotu ich psov aj šteniat z takéhoto chovu. "Bohužiaľ aj v kluboch čistokrvných plemien psov sú množitelia, nekalí obchodníci so psami, len ich nikto neodhalil.  SKJ aj SFK by mala spoločne odhaliť 
tieto skutočnosti a podporovať len poctivých chovateľov a tak by zabránili množeniu nečistokrvných psov s PP a psov bez PP spoločne s Minsiterstvom pôdohospodásrtva"argumentujú Poliačik a Nicholsonová.
„Existujú chovy, kde sa nedodržiavajú podmienky držania a chovu zvierat stanovené vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR ani zákon 282/2002 Zz“  
argumentujú Poliačik a Nicholsonová.
„niektorí množitelia sú a niektorí nie sú registrovaní v chovateľských zväzoch (klub plemien) a v súčasnosti sa nekontroluje, či dodržiavajú požiadavky stanovené osobitným predpisom," Povinnosť viesť centrálny zoznam registrovaných chovov psov ako aj chov čistokrvných plemien by mala mať Štátna veterinárna a potravinová správa a Ministerstvo Pôdohospodárstvo. „Ak pes nemá PP alebo nemá výstavné a pracovné úspechy mal by byť šterilizovaný, kastrovaný a vyradený s chovu“ Ďurišin.
Súhlasíme všetci, že je potrebné "Zaviesť právnu úpravu , sankciu na kontrolu množenia psov a ustanoviť podmienky chovu psov za účelom zastaviť ich množenia , navrhnúť nový zákon,..."