DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Na stránke sa pracuje. Prosíme o strpenie. Stránka je v štádiu prípravy. This site is under construction. Please come back in near future.

"Ak chce niekto niekoho napraviť a dokázať mu, že sa mýli, musí si všimnúť, z ktorej strany hľadí na vec jeho protivník, lebo z tej strany má spravidla pravdu. To mu treba priznať a potom mu treba ukázať druhú stranu, z ktorej nemá pravdu. (Blaise Pascal)"

 Charakteristika Slovenskej republiky:
http://www.1sg.sk/www/data/01/projekty/2008_2009/jets/jednotna_vs_rozdelena_europa/zmeny.html
http://www.slovakiasite.com/sk/dejiny-csr.php

Československá republika vznikla  ako následnícky štát po rozpade Rakúsko – Uhorska 28.10.1918 v Prahe. Slováci sa k nej prihlásili Martinskou deklaráciou 30.10.1918 na zhromaždení Slovenskej národnej rady. Československá republika bola demokratickým parlamentným štátom. Prvým prezidentom Československej republiky bol T. G. Masaryk (do r. 1935), po ňom nastúpil E. Beneš.

Spojenie dvoch národov, Slovákov a Čechov, bolo spočiatku výhodné, neskôr sa však ukázali rozdiely najmä v hospodárskom vývoji, pretože Čechy boli hospodársky i kultúrne vyspelejšie. Celistvosť Slovenska  sa riešila aj na povojnovej Parížskej konferencii v rokoch 1919 – 1920, pretože ju ohrozovali aj požiadavky Maďarov. Naše hranice boli potvrdené aj v roku 1920 Trianonskou zmluvou (Maďarsko sa zaviazalo rešpektovať hranice so Slovenskom a okolitými štátmi). Slovensko riadila Ústredná vláda v Prahe, pre jeho správu bolo zriadené zvláštne ministerstvo na čele s Vavrom Šrobárom. V roku 1928 bolo na Slovensku zavedené krajinské zriadenie, ktorým bolo Slovensko rešpektované ako samostatný administratívny celok, ale bez samosprávnych orgánov. Presadzovala sa však politika čechoslovakizmu (myšlienky, že Česi a Slováci tvoria jeden národ so spoločným československým jazykom), nadradenosti Čechov a centralizmu riadenia hospodárstva z jedného centra – z Prahy. O sľúbenú autonómiu Slovenska začala bojovať Hlinkova slovenská ľudová strana, neskôr sa pridala Slovenská národná strana.
V roku 1921 boli v histórii Slovenska vysvätení prví slovenskí katolícki biskupi – Ján Vojtaššák, Karol Kmeťko a Marián Blaha. Aktívne v evanjelickej cirkvi vystupovali biskupi Jur Janoška, Samuel Zoch a Štefan Osuský.
 

"Pravda sa nedá nadlho umlčať. Môže sa na ňu síce útočiť, ale nemôže byť premožená. (Ignác z Loyoly)"

DEjiny vojakov.
Všeobecná povinná vojenská služba bola v Rakousku-Uhersku zavedena roku 1868.
Týkala sa vešketkých mužov vo veku 19–42 . Uhorsko - bol štátny útvar v Karpatskej kotline od 10. storočia do roku 1918. Uhorsko bolo značne mnohonárodné (napr. 1780 len 28% Maďarov, zvyšok rôzne iné národnosti). Ako úradný jazyk sa odpočiatku používala latinčina, len 1836/1844-1848 a približne 1868-1918 maďarčina a 1848-1867 nemčina.

V roku 1867 bola v dôsledku tzv. rakúsko-maďarského vyrovnania vytvorená Rakúsko- uhorská monarchia. Uhorsko sa stalo základom nového štátnoprávneho celku Krajiny svätoštefánskej uhorskej koruny, tzv. Zalitavska, s vlastným parlamentom a vládou v Budapešti. V rámci tohto celku získalo v roku 1868 určitú autonómiu iba Chorvátsko-Slavónsko (Chorvátsko-uhorské vyrovnanie). Na ostatnom území uplatňovali maďarské vládnuce kruhy politiku tuhej centralizácie a násilnej maďarizácie nemaďarských národov. Od roku 1908 boli spoločným územím Rakúsko-Uhorska Bosna a Hercegovina. Pokusy maďarských vládnucich kruhov udržať existenciu Uhorska aj po rozpade Rakúsko-Uhorska boli zmarené a Uhorsko bolo rozdelené medzi nástupnícke krajiny. http://www.pramen.info/c/745/historia-uhorska.htm
Napriek týmto skutočnostiam predstavuje Prvá svetová vojna len veľmi slabo zmapované miesto vojenskej histórie Slovenska. Týka sa to nielen frontového nasadenia vojakov, ktorí pochádzali z územia súčasnej Slovenskej republiky, ale aj samotných bojov, ktoré zasiahli severovýchodné Slovensko v rokoch 1914 – 1915. Následkom týchto bojov padlo alebo v dôsledku zranení zomrelo 37.400 vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády, ktorí sú pochovaní na 236 vojenských cintorínoch. Bezprostredné frontové operácie zasiahli šesť okresov súčasného Prešovského kraja (Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník) a trvali od novembra 1914 do mája 1915. V tomto období nadobudlo severovýchodné Slovensko veľký strategický význam a karpatský úsek Východného frontu sa stal miestom intenzívnych bojových operácií, ktoré rozhodovali o ďalšom priebehu Prvej svetovej vojny.

Ako zmohli získať Nemci psov so slovenska? Ako je možné, že Slovenský ovčiak a Ovčiarský pes Alsaský
sa skrížili? Ako je možné, že Slovenský ovčiak dostal rodokmeň Ovčiarskeho psa Alsaskeho 

"NON EST AD RESPONDENDUM OMNIA Nemožno odpovedať na všetko Cicero"
Čitajte odpoveď:

Na konci októbra 1914 bolo sústreďovanie ruských vojsk zavŕšené a ruské velenie vydalo rozkaz na prechod do ofenzívy, ktorej cieľom bolo obsadenie západnej časti Haliče, nemeckého Sliezska a prienik do západného Pruska smerom na Berlín.
Pod tlakom tohto rozhodujúceho ruského útoku začala jedna časť rakúsko-uhorských vojsk ustupovať do Karpát k úseku súčasných slovensko-poľských hraníc a druhá časť vojsk sa sťahovala smerom ku Krakovu a Čenstochovej. V protivníkovom tyle ostal fortifikačný komplex Przemysl, ktorý bol obkľúčený a ruské vojská pristúpili k jeho obliehaniu. http://www.valka.cz/clanek_12330.html
Aj Slovenské zvieratá, psy a kone boli na frontoch a nepásli trávičku... viď Dňa 27.10.1914 sa uskutočnila kľúčová porada predstaviteľov nemeckého a rakúsko-uhorského velenia, na ktorej sa zúčastnili generálplukovník Erich von Falkenhayn (náčelník nemeckého generálneho štábu), zástupca generálplukovníka Franza Conrada von Hötzendorfa (náčelník rakúsko-uhorského generálneho štábu) a zástupca generálplukovníka Paula von Hindenburga (veliteľ nemeckých vojsk na Východnom fronte).
Odrazenie ruského útoku a stabilizácia frontu na línii vedúcej z Východného Pruska cez Lodž ku Krakovu bolo vykúpené oslabením obrany juhovýchodne od Krakova a v Karpatoch. Rakúsko-uhorské velenie splnilo predvojnové záväzky a pomohlo svojmu spojencovi zastaviť ruskú ofenzívu smerujúcu do Západného Pruska a nemeckého Sliezska aj za cenu ohrozenia vlastného vnútrozemia. Logicky aj psy so Slovenska boli použitý na vylepšenie psov nemeckých vojakov. Slováci spolupracovali s Nemcami.  
Rakúsko-uhorské velenie nemohlo očakávať posily zo spojeneckého Nemecka a bolo nútené siahnuť ku krajným opatreniam.“


Po 1918 Nebolo záujem propagovať  Slovenských psov a iné Slovenské hodnoty. Prečo?
Československo vzniklo 28. októbra 1918, keď sa v Prahe zišlo 42 členov Českého národného výboru. Na zozname sa objavili aj dvaja Slováci: Matúš Dula a Vavro Šrobár. Tohto zasadnutia sa nezúčastnili, podľa názoru renomovaného slovenského historika Milana Ďuricu o ňom ani nevedeli. Pre Slovensko bolo ďaleko podstatnejším stretnutie predsedníctva SNS v Turčianskom Sv. Martine 30. októbra 1918. Tu sa odsúhlasila Deklarácia slovenského národa, ktorou sa Slovensko de facto (ale nie de iure) pripojilo k česko-slovenskému štátu. Táto deklarácia sa stala predmetom ďalších sporov, keďže sa stratila a vyskytovali sa dohady, čo bolo odsúhlasené a čo nie.
O psoch sú informácie: Mackensen: Nemecký poľný maršal Anton Ludwig August von Mackensen (1849-1945) velil 17. armádnemu zboru, vedúcemu ofenzívne ťaženie na južnom fronte v Srbsku, neskôr v Rumunsku. O hrozbe plienenia Slovenska touto armádou podali správu Slovenské ľudové noviny už 8. novembra 1918.
 

NON OMNE QUOD LICET HONESTUM EST Nie všetko, čo je dovolené, je čestné Digesta

Ćlánok ako Nemci vylepšili chov svojích psov .: ...dvaja mladí Slováci v službách česko-slovenskej armády – Košičan Július Kustra a Trenčan Jozef Martin Kristín (čsl. dôstojník, od 15. 3. 1939 do 15. 5. 1939 veliteľ 1. divízie v Trenčíne, aktívne špiónoval pre odboj, 13. 8. 1940 odsúdený vojenským súdom na doživotie, po vojne prepustený z väzenia). Kustra po doznení obrovského aplauzu rozprával o svojich zážitkoch z vojny a ako musel bojo-vať za Maďarov a Nemcov. Na zhromaždení sa prijala nasledujúca deklarácia (uverejnená v Národných novinách 18. decembra 1918).... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-i-MZ2tFBGEJ:beo.sk/biblioteka/1392-prevrat-v-turci+&cd=8&hl=sk&ct=clnk&gl=sk
Hlavné historické momenty:
a)T.G.Masarik dosiahol dohodu medzi slovenskými a českými krajanskými
organizáciami (Pitsburská dohoda), čo malo neskôr za následok vyhlásenie
Československej samostatnosti 18.októbra 1918.
b) 14. novembra 1918 bol za prezidenta zvolený T.G. Masarik a bola utvorená prvá
československá vláda. Vznik Československej republiky priniesol mnohé zmeny.
ČSR orientovala na najmä Francúzsko.
c) Ústava Československej republiky z roku 1920, oficiálne nazývaná Ústavná
listina Československej republiky, bola ústava prijatá Dočasným Národným
zhromaţdením 29. februára 1920 ako ústavný zákon č. 121/1920 Zb. s účinnosťou
od 6.marca 1920.
d) zánik 1.ČSR vyhlásením Slovenskej republiky 14.marca 1939. http://www.vhu.sk/index.php?ID=2212
„Slováci však nebojovali len v rakúsko-uhorskej armáde. Už na začiatku vojny na jeseň 1914 sa začali v zahraničí formovať samostatné vojenské jednotky z českých a slovenských krajanov (rota Nazdar vo Francúzsku a česká družina v Rusku). Po tom, čo sa v roku 1915 v Paríži sformovalo vedenie československého zahraničného odboja (T. G. Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik) sa jedným zo spôsobov, ako presadiť v štátoch Dohody ideu samostatného Československého štátu sa stalo vytvorenie samostatného česko-slovenského dobrovoľníckeho vojska, ktoré by sa zapojilo do bojov po boku vojsk Dohody. Postupne sa tak v Rusku, vo Francúzsku a Taliansku sformovali československé légie ktoré sa úspešne zapojili do vojnového diania. V ich radoch bojovalo celkovo 100 743 Čechov a Slovákov. Výsledkom činnosti Československej národnej rady v Paríži a vojenskej účasti československých légií v boji po boku štátov Dohody bol vznik samostatnej Československej republiky, ktorá sa zrodila na troskách rakúsko-uhorskej monarchie 28. októbra 1918.“
http://www.vhu.sk/data/files/597.jpg
http://www.klubvtn.info/info_106.htm
2-Medzivojnové obdobie ČSR
a) Pred prvou svetovou vojnou bol v Rakúsko - Uhorsku dualistický politický systém, v ktorom si moc rozdelili nemecko-rakúske a maďarské vládnuce vrstvy.
b) Slovensko-česká republika dostala organizačnú základňu v Českoslovanskej jednote, založenej roku 1896.1 1 Od roku 1908 až do prvej svetovej vojny sa každoročne v Luhačoviciach konali česko-slovenské porady.
c) Predseda Českoslovanskej jednoty Jozef Rotnágl vypracoval memorandum o slovenskej  
otázke a pripravil tiež mapu samostatného československého štátu.
d) Slovenská liga spolu s Českým národným združením vypracovali dohodu o spoločnom postupe amerických Čechov a Slovákov v boji za národnú slobodu Clevelandskú dohodu (22. – 22. Október 1915).
Clevelandská dohoda požadovala, aby sa Slováci a Česi spojili do jedného štátneho celku s úplnou autonómiou Slovenska.
e) V Paríži pôsobil Milan Rastislav Štefánik, ktorý spolu s T. G. Masarykom a Eduardom Benešom vo februári 1916 vytvorili Československú národnú radu ako najvyšší orgán československého odboja. Predsedom rady sa stal T. G. Masaryk. Hlavnou úlohou bolo vybudovať vlastnú armádu – légie, ktoré by bojovali po boku USA , Rusko.
f) Rusku československé vojsko, ktoré sa vyznamenalo hlavne v júli 1917 v boji pri ukrajne. 1918 sa českí politici v tzv. Trojkráľovej deklarácii prihlásili k zásade samo určovania národov a k vytvoreniu samostatného a demokratického štátu .
g) T. G. Masaryk 30. mája 1918 pittsburská dohoda hovorila o samostatnom česko-slovenskom
štáte, v ktorom malo mať Slovensko autonómne postavenie. Dohoda ďalej hovorila, že budúci česko-slovenský štát bude demokratickou republikou. 

h) Vyhlásenia československej samostatnosti 18. októbra 1918, ktoré je známe ako Washingtonská deklarácia.
i) SNS 24. mája 1918, kde najprv Andrej Hlinka vyslovil historický výrok: Neobchádzajme otázku, povedzme otvorene, že sme za orientáciu Česko-Slovenskú. Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo.
Musíme sa rozísť.

Česko slovensko
a) po 1918 československo sa spojilo. Napriek tomu, že pre celý štát bol odsúhlasený rakúsky správny
systém
, na Slovensku sa v prvých dňoch jeho existencie uplatňovalo uhorské právo, pričom maďarská byrokracia odmietla poslušnosť novej vláde.
b) Štefan Osuský a Igor Markovič boli členmi masarykovskej zahraničnej
rezistencie, dorokovaní preto nemohli priniesť pohľad domácich slovenských politikov.
c) 1918 Oficiálne založili Slovenskú národnú radu (mala 20 členov a jej predsedom sa stal národniar Matúš Dula)a prijali Deklaráciu slovenského národa, historicky známu pod názvom Martinská deklarácia.
d) Bolo 14. Marca 1939, práve 12 hodín a 8 minút, keď právoplatní zástupcovia slovenského národa povstali so svojich miest aby na otázku predsedu Snemu Dr. Martina Sokola, či sú za samostatný slovenský štát, odpovedali jednohlasne áno.Slovenská národná hymna „Hej, Slováci!“, spievaná celým snemom, oznamovala, že slovenský národ po viac ako tisícročnej porobe stal sa znova slobodným národom v samostatnom slovenskom štáte. Šéf úradu propagandy, poslanec Alexander Mach,oznámil túto dejinnú udalosť rozhlasom celému slovenskému národu, ktorý s výbuchom nadšenia pozdravil úsvit svojho nového života.

Právo  Slovensko
a) Slovenský snem tento zákon, prvý zákon samostatného slovenského štátu: Zákon zo dňa 14. marca 1939 o samostatnom slovenskom štáte Slovenský snem uzniesol sa na tomto zákone:
PO 1945 Slováci a psy:
Vláda Československej republiky (ČSR) schválila dňa 25. mája 1945 dočasnú mierovú organizáciu československej brannej moci. Na jej podklade bola nariadením náčelníka hlavného štábu československej brannej moci gen. Bohumila Bočka k 12. 6. 1945 na území Slovenska vytvorená 4. (vojenská) oblasť s veliteľstvom v Bratislave. Týmto boli zároveň zrušené oblastné vojenské veliteľstvá a to východné so sídlom v Košiciach a západné so sídlom v Nitre, ktoré boli zriadené 12. apríla 1945. Ich hlavnou úlohou bolo obnoviť v čo najkratšom čase celý systém vojenskej správy a intenzívne vykonávať na oslobodenom území vojenskú mobilizáciu pre doplňovanie bojujúcich československých jednotiek. Po splnení bojových úloh na oslobodení ČSR plnila armáda ďalšie dôležité úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia mierového života a obnovy vnútornej infraštruktúry štátu. Na Slovensku tieto úlohy plnili jednotky podriadené Veliteľstvu 4. oblasti Bratislava.  
Zabezpečenie územia a ochrana hraníc Slovenska vychádzali z obnovenej československej štátnosti, ktorá reagovala na aktuálne bezpečnostné problémy a prehlbujúcu sa vojensko-politickú polarizáciu i postavenie ČSR v strednej Európe.
Za najbezpečnejšiu bola považovaná nová hranica so Zväzom sovietskych socialistických republík (ZSSR). Podkarpatská Rus (neskôr Zakarpatská Ukrajina) bola na základe Zmluvy medzi ČSR a ZSSR o Zakarpatskej Ukrajine z 29. júna 1945, zákona o úprave štátnych hraníc so ZSSR a zákona o pripojení Zakarpatskej Ukrajiny k Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike (USSR) pripojená v novembri 1945 k USSR. Hranica bola obsadená sovietskou pohraničnou hliadkou od 22. septembra 1945 (inv. číslo 11, č. sp. 80966).
Ozbrojená zložka získavala a vykupovala psov od civilov. Ozbrojené zložky ktorý mali aj psov. Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) z juhovýchodného Poľska, ako dôsledok vojenských operácií jednotiek poľskej a sovietskej (do roku 1946 Červená armáda) armády. Banderovci, nazvaní podľa svojho vodcu Štefana Banderu, boli ozbrojené skupiny príslušníkov Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA), zvyšku SS divízie Galizien a nemeckých, maďarských a talianskych vojakov, ktorí nestačili ustúpiť pred postupujúcou Červenou armádou. Do akcií proti banderovcom na východnom Slovensku bola nasadená časť jednotiek 4. rýchlej (do 1.10.1945 pešej) divízie. Jej veliteľ pplk. Ján Stanek bol ministrom národnej obrany vymenovaný za veliteľa všetkých útvarov a jednotiek nasadených proti banderovcom.

Založenie armády a koterce pre psov.
Článok o tom „25.5.1945 – Dočasná mierová organizácia československej brannej moci. V súlade s Košickým vládnym programom sa predpokladalo zachovanie národného charakteru vojenských útvarov. Na území Slovenska mali byť vytvorené predovšetkým z mužstva, poddôstojníkov a dôstojníkov slovenskej národnosti. Veliaca a služobná reč mala byť slovenčina. Od 1.10. 1947 bola zavedená nová mierová organizácia československej armády a súbežne s ňou bola spracovaná aj vojnová organizácia. Na území Slovenska bola zachovaná 4. oblasť s prečíslovanými armádnymi zbormi (az) – VII. az na V. az a VIII. az 
na VI. Reorganizáciou orgánov územnej vojenskej správy namiesto doplňovacích okresných veliteľstiev (DOV) boli zriadené okresné vojenské veliteľstvá (OVS) a krajské vojenské veliteľstvá (KVV).
Od roku 1954 sa začal používať názov Československá ľudová armáda (ČSĽA) a od 1. novembra 1954 boli premenované existujúce armádne zbory a pešie divízie na strelecké zbory 
a divízie.
Čo sa stalo so psami u vojakov? : Dňa 31.decembra 1992 na základe ústavného zákona Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR) č. 542/1992 Zb. zanikla ČSFR a týmto dňom ukončilo činnosť aj Vojenské veliteľstvo Východ. Na jeho základoch od 1. januára 1993 bolo postavené veliteľstvo Armády Slovenskej republiky so sídlom v Trenčíne. Prebrala spov  
Civilná obrana (VB-verejná bezpečnosť-polícia)
http://www.vhu.sk/index.php?ID=102, Veterinárna a zdravotnícká služba http://www.vhu.sk/index.php?ID=182, vojenský výstroj a iné ozbrojené sily. (http://www.cz-pes.cz/literatura-sl-kynologie-2.php)
Slovenský ovčiak u vojakov a neskôr psy s PS sa dostali do klubov (UCI,  Unisa Nemeckých Ovčiakov, Československý ovčiak klub) Odpovede najdete tu http://www.vhu.sk/index.php?ID=22
http://pravyprostor.cz/10-nejcastejsich-lzi-o-komunistech-a-socialismu/

Ako ponaučenie prečo sa mám estále sa učiť a nenechať sa oklamať :citáty: „Rozum musí každý nadobudnúť, hlúposť sa šíri sama.“ „Hovorí tisíc ľudí to isté, je to buď vox Dei, alebo hlúposť.“ Karol Irzykowski 

"NUMQUAM INVENIETUR, SI CONTENTI FUERIMUS INVENTIS Na nič nového by sa neprišlo, keby sme sa uspokojili s tým, čo už poznáme Seneca" Stačí si len overiť fakty a preštudovať dejiny.

 

Studs Fees Slovak Shepherd after 1950:
Čerpané zdroje od ľudí so zahraničia ako oni vnímajú toto plemeno.
Nejde o plagiátorstvo ale o poukázanie ako v zahraničí si vážia psov so Slovenska a s Čiech.

The Z Pohranicni straze kennel bred their females occasionally to dogs owned by civilians.  The stud dogs chosen were outstanding working dogs selected for their ability to consistently produce dogs with exceptional working ability.  The owner of the stud had the option of being paid or taking a puppy for payment.  Most people took the latter option in order to own a "Z Pohranicni staze" dog. Most dogs become from Slovak Shepherd kennels. Even today Police takes dogs from those kennels. Those dogs called „od policie“

II. Whelping litters:

There were 7 kennels owned by civilians with which the Z Pohranicni straze kennel worked closely:

•            “Jipo-me”, a kennel in partnership between Mr. Jiri Novotny and a close friend,

•            “z-Jirkova dvora”, owned by Mr. Novotny's Father

•            and z Blatenskeho Zamku owned by Zdenek Koubek

•            Výcvikovej školy Canislog SR

•            Egidius  Slovakia

•            vom Schmiedegarten Slovakia

•            Chovateľská stanica Anrebri CS

The breeding program utilized their own dogs with the exception of occasional special breedings which took place in partnership with these private breeders.  These kennels, owned by civilians, were at times given the opportunity to take Pohranicni Straze breeding females and whelp the litters.  In return, these private kennels kept half of the litter which bears the kennel name "Z Pohranicni straze".  The breeding of these 7 private kennels where also under the direction of Mr. Novotny later Durišin. See and control the dog and year of pedigree Cmuka z Pohraniční stráže, Coda Šedá eminence, Flota z Rosíkova CS . We believe that is GSD if called only Phraničná stráž?
 

 

III. Dog for dog:

There are also times in which Pohranicni Straze Kennel traded dogs with these three kennels as another way to bring desired dogs and bloodlines into the Pohranicni straze breeding program.

 Through these breeding ways civilians had access to Z Pohranicni Straze dogs and the kennel managed to be at the center of breeding in both the former Czechoslovakia and the present day Czech Republic and Slovak Republic . They sold Slovak Shepherd as a working line dogs from Police and army (DDR, CSSR line).  Many of these dogs,  have been purchased by Schutzhund competitors in both Western Europe and the United States, often placing high at championship events and no dog show result. Some of sold dogs, puppies  got FCI-GSD pedigree but should not. Because they were Slovak Shepherd with Pedigree form UCI and only confused the buyer.

Slovak Shepherd Dogs currently are being bred under the registered kennel names. Those dogs in kennel does not have GSD marks for that reason can not go the owner on the dog show. Only Dog show line is a real standard dog. Pedigree and the dog can not be controlled by the judge on the dog show, because
the dog owner will not go on dog show. The owner will not find out if the dog is Slovak Shepherd or GSD unless he will study the breed standard.  The blood lines of this Slovak Shepherd were obtained from former East German shepherd dogs (Altedeutsher Shaferhund) and also from old Czech , Slovak working shepherd dogs' blood (Tatras , Slovenský ovčiak).  The most dogs have their origin in the kennels and has pedigree UCI - SFK:

Z Pohranicni straze (z PS), od Policie . Soldiers bought Slovak Shepherd for good reason.

All of the individual  Slovak Shepherd dogs used in the breeding program have at least ( velmi dobry -very good as a GSD but exelet as a Čierny Šery breed) on the dog show. Body conformation , strong bones, good pigmentation and strong health.  They are also significant for their high food drive, high working drives and early working maturity.  The selection of their stud dogs and females is focused on their trainability, solid nerves and ability to protect their territory.  The males and female come from the 6 basic blood lines, or more precisely from their individual branches that proved themselves in the breeding program of former z Pohranicni straze kennel.  Today this blood is combined with the blood of significant working Slovak Shepherd registred as a Black Cherry.
Some Shepherds come from outside the CzechSlovak Republic that have proved themselves in breeding programs and that have the above described breeding features and traits. So If you love dogs with straight back, big ears, colour black, grey, black tan dog, you want familly dog than you love and searching for Slovak Shepherd. Or Chechoslovakian wolfdog but not GSD. Registred breed has no working line and show line they have only one standard and that controled by judge on the show. All standard breed dog has mark of the show line dogs basicly if it helps you to better understand. Registred Breed called because the dog has standard and all breeders has to accept that. Pedigree is no garante that you have really the breed you wanted.

 Dogs from Slovakia

During the cold war. The dogs from Slovakia wre put rigorous Kynology/veterinarian, physical, and temperament testing. Then after they complete either Military or Police Academies, the dogs went the Border Stations or work with the Polícia to combat Mafiya influences, violent criminals, economic and war refugees from former Eastern Bloc satellites, drug and contraband smugglers, and terrorists, all trying to enter Western Europe. The dogs were used daily in high risk, life threatening situations, to defend their Handlers. They patrol many kilometers, in very rugged terrain and in inhospitable weather, every day of the year. Many Breeders, Military & Police Dog Units, are coming from all over the world to import the finest working Shepherd Dogs from Slovakia. But they mostly sold as non standard working line GSD not able to go on the dog show. The Black sherry is know as dogs from Slovakian Bloodlines.
Manny sellers of the breed know the dogs’ littermates, pedigrees/parents, where the dogs’ are come from, through out Slovakia and the world,. The dogs has through database of DDR, Pohraniční Stráže and Polícia dogs. Some breeders have an extensive library of rare dog training and Korbuchs, dating back to 1903. German Working Line are bred specifically to be police, military dogs or service dogs.

This dog breed calles German Working Line dogs and are also used in the sport of Schutzhund, which translates as "protection dog." These dogs must be versatile, as Schutzhund competitions involve tracking, obedience and protection phases. The German Working Line is not meant for dog show competitions based on appearance because its confirmation is aimed at physical performance. Some of these dogs are suitable as household pets, although certain German Working Line canines. Is not like German Shepherd because they are too aggressive for family life. Slovak Shepherd were sold to Germany DDR and to other contries. Slovak Shepherd had an origine blood line called „working line“ Those  Czech/Slovak Lines working dogs originated in Communist Czechoslovakia, where they were bred as working dogs for the state. These Shepherds are an offshoot of the GSD called East German Line –Show line . This Slovak Shepher dog and like other standard breed dogs, they are being bred into one working lines. Some breeders are attempting to preserve pure Czech/Slovak Line dogs called Slovak shepherd.
All dogs of this breed since 1914 kept the standard marks.Like a pure black Shepherd colour with a rich coat that shines blue black. Dog has a beautiful facial expression. Dog is fast and strong with strong bones and correct structure, all consistent with the East German (DDR) ČSSR breed Slovak Shepherd standard. Dog is absolute in nerve and temperament and displays excellent courage and self confidence. All dog has exceptional drive for play and work, has endless energy. The Germans are smart people and the Slovaks excelled in breeding horses and dogs. The DDR lines are not working lines anymore and what is left from Czech are leaning toward sport. To be real, there are a very few real Czech dogs or Slovak lines left today. The Czech an Slovak breeders learned quickly they could market their dogs to the USA for insane money compared to what they would get in the Czech-Slovak Republic. In the very near future they will be for the most part west bloodlines also of this breed. But people must recognise how the breed looks like. In Slovakia left only true breeders, but there are only a few bloodlines left today of this breed because most of them were sold by breeders of GSD. When the other bloodlines were still available, many breeders were just inbreeding to the GSD-dogs to fill the supply and demand. Not knowing anything or caring if any of these Slovak Shepherd bloodlines should be separated and saved. Slovak Shepherd were just bought mixed with GSD and bred together and so have near nothing to save today. That couse that the breed has only a few out blood lines.

By history :
The communist governments used the public to breed dogs. The public received payment for this maybe in tax breaks ,cask food, etc. Most of these countries have more dogs mostly Slovak Shepherd per family for these reasons. But not all puppies born are usable for police military or guard work. So they have very strong dogs good in temperament. Slovak Shepherd must be medium in size, slightly stretched, strong, muscular, good bone solid overall. Slovak Shepherd working dogs should be direct and fearless, ready and willing, bold and obedient. These dogs must have loyalty and courage. Is reallz not posible to compare with GSD who must have angulation by standard FCI and not suited as a familly pet dog. Because this breed was used also in GSD coused Diversity within a breed GSD.  Slovak Shepherd were bred to work, be it with police departments, the military, hospital security, or as serious sport competitions. These dogs are often on the winners’ podium at national and international sport competitions such as in Schutzhund but only some owners are proud of the breed. It is normal if somebody has this breed and try to breed it in to GSD and to say the dogs are free from disqualifying show faults and conform to the breed standard. Slovak Shepherd looking dogs never can fit to the dogs show GSD even if the breeder make up GSD-Pedigree. This breed has own standard and the owner can go also to dog show also use the dog on sport. This breed was use by Germany since 1914. As you can see, the discerning puppy buyer has a lot to consider when deciding on a German Shepherd,or Slovak Shepherd as there are many options available. Good research, breeder recommendations, and an informed decision are key to picking the puppy or dog or best breed that will fit in with your family based on your needs!